Ogłoszenia o składnikach majątkowych

Ogłoszenie o zbędnych  składnikach majątku ruchomego


 

 

 


Ogłoszenia o składnikach majątkowych

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 


 

 Ogłoszenia o składnikach majątkowych

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


 

 

 Ogłoszenia o składnikach majątkowych

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Ogłoszenia o składnikach majątkowych

AF.23.1.2018                                                                                     Konin, dn. 25.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH

SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KONINIE

o wartości poniżej 1200 zł

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje podmiot,

d) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego w formie sprzedaży wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru

przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 08.06.2018 r. do godz. 15-tej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul Kościuszki 37 B; 62-500 Konin.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2;

4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-3.

Składniki majątku można oglądać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37B; 62-500 Konin, w godzinach od 8.30 do 13.00 w terminie od 25.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.,   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz     do kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Karina Mamcarz (pok. nr 6) tel. 63 242-95-73 .

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

„Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 08.06.2018 r.”

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Inspektorat po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku 50% ceny 25.05.2018

 

AF.23.1.2018                                                                                     Konin, dn. 09.05.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH

SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KONINIE

o wartości poniżej 1200 zł

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 

 1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 

 1. a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 2. b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 3. c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje podmiot,
 4. d) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,
 5. e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 6. f) telefon kontaktowy.

 

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego w formie sprzedaży wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 

 1. a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,
 2. b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),
 3. c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
 5. e) telefon kontaktowy.

 

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
 2. a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 3. b) statut,
 4. c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 5. d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
 6. e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 7. f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru

przedmiotu darowizny,

 1. g) telefon kontaktowy.

 

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 24.05.2018 r. do godz. 15-tej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul Kościuszki 37 B; 62-500 Konin.

 

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2;

4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-3.

 

Składniki majątku można oglądać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37B; 62-500 Konin, w godzinach od 8.30 do 13.00 w terminie od 09.05. 2018 r. do dnia 24.05.2018 r.,   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz     do kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Karina Mamcarz (pok. nr 6) tel. 63 242-95-73 .

 

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

 

„Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 24.05.2018 r.”

 

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Inspektorat po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

 

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku 09.05.2018

___________________________________________________

Ogłoszenia o składnikach majątkowych

AF.23.1.2016                                                                                Konin, dn. 05.07.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH

SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KONINIE

o wartości poniżej 300 Euro

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. Nr 114, poz. 761) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 19.07.2016 r. do godz. 15-tej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul Kościuszki 37 B; 62-500 Konin.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2;

4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-3.

Składniki majątku można oglądać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37B; 62-500 Konin, w godzinach od 8.30 do 13.00 w terminie od 05.07.2016 r. do dnia 19.07.2016 r.,   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz     do kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Katarzyny Jakubowskiej (pok. nr 6) tel. 63 242-95-73 .

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

„Zbędne składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 19.07.2016 r.”

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Inspektorat po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję.

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera załącznik  nr 1.

Wykaz zbędnych skł. maj. ruch.poniżej 300EURO

____________________________________________________

Ogłoszenia o składnikach majątkowych

AF.23.1.2016                                                                                Konin, dn. 05.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH

SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KONINIE

o wartości poniżej 300 Euro

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. Nr 114, poz. 761) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 19.02.2016 r. do godz. 15-tej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul Kościuszki 37 B; 62-500 Konin.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2;

4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-3.

Składniki majątku można oglądać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37B; 62-500 Konin, w godzinach od 8.30 do 13.00 w terminie od 05.02. 2016 r. do dnia 19.02.2016 r.,   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz     do kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Karina Mamcarz (pok. nr 6) tel. 63 242-95-73 .

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

„Zbędne składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 19.02.2016 r.”

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Inspektorat po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję.

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera załącznik  nr 1.

Wykaz zbędnych składników

____________________________________________________

Ogłoszenia o składnikach majątkowych

AF.23.1.2016                                                                                Konin, dn. 14.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH

SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KONINIE

o wartości poniżej 300 Euro

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Z 2010 r. Nr 114, poz. 761) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

 1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

e) telefon kontaktowy.

 1. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b) statut,

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 28.01.2016 r. do godz. 15-tej na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul Kościuszki 37 B; 62-500 Konin.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Inspektoratu odbywa się poprzez:

1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2;

4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt.1-3.

Składniki majątku można oglądać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37B; 62-500 Konin, w godzinach od 8.30 do 13.00 w terminie od 14.01. 2016 r. do dnia 28.01.2016 r.,   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz     do kontaktów w sprawie wniosków jest Pani Karina Mamcarz (pok. nr 6) tel. 63 242-95-73 .

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

„Zbędne składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 28.01.2016 r.”

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Inspektorat po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Inspektorat może przeprowadzić dodatkową aukcję.

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera załącznik  nr 1.

Wykaz zbędnych skł. maj. ruch.poniżej 300EURO 14.01.16

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 5 lutego 2016 - 12:58

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 13 czerwca 2024 - 07:30