godło1_duze

                                                           Opłata skarbowa
Opłaty skarbowej za decyzje (10,00 PLN), zaświadczenia (17,00 PLN) i duplikaty decyzji (5,00 PLN za każdą stronę) można dokonywać:

  • osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie,
  • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Koninie,

        w tytule podając „opłata skarbowa”

Numer konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o zaświadczenie - spełnienie min. warunków utrzymania zwierząt oraz wnioski o pomoc de minimis (np. pasieki) zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Druki do pobrania:

Druki dla lekarzy   Druki inne

Informacja dla myśliwych - odstrzał sanitarny:

Załącznik nr 1 Dokument dochodzenia epizootycznego do umowy

Załącznik nr 2- Sprawozdanie z wykonania odstrzału sanitarnego do umowy

Załącznik nr 3 - upoważnienie do wykonania odstrzału sanitarnego do umowy

Załącznik nr 4 - rejestr wydanych upoważnień do umowy

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu na włośnie

Dokument dochodzenia epizootycznego 2018 r.

 


 

Higiena żywności:

Powiadomienie  o przeprowadzeniu uboju w obszarze objętym ograniczeniami

Zgoda na promocję produktów sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego

Wniosek o wpis do rejestru zakładów

Wniosek wpis do rejestru RHD -  osoby fizyczne

Wniosek wpis do rejestru RHD dla podm. gospod. (spółdzielnie, spółki )

Oświadczenie podmiotu potwierdzającego utrzymywanie pszczół

Wniosek o wydanie zaświadczenia transport spożywczy

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogów wet przy pozysku mleka

 


 

Pasze i utylizacja:

Zmiana podmiotu w rejestrze paszowym w związku z przepisaniem gospodarstwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów paszowych produkcja podstawowa dla rolników

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów paszowych obrót paszami

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych dla zakładów

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych dla rolnika

 


 

Zdrowie i ochrona zwierząt:

Wiosek o wydanie decyzji nadajęcej numer weterynaryjny dla drobiu.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu w niewoli .

 Wniosek o wydanie zaświadczenia zdrowia - koniowate.

Rejestracja zakładów prowadzących hodowlę psów, kotów i fretek.

Wniosek o rejestrację zakładu prowadzącego hodowlę psów, kotów i  fretek.

Oświadczenie o zakończeniu - zawieszeniu  prowadzenia działalności hodowli trzody chlewnej

Oświadczenie o nie spełnieniu norm bioasekuracji

Oświadczenie o zakończeniu hodowli bydła

Wzór zawiadomienia o sprzedaży ryb

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport zwierząt

Wniosek o nadanie numeru weterynaryjnego dla działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia punktu kopulacyjnego

Wniosek o przeprowadzenie kontroli

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie o uznanie stada urzędowo wolnego od chorób

Zgłoszenie padłego przeżuwacza

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada wolnego od choroby Aujeszky'ego

Wniosek o wystawienie  świadectwa zdrowia - TRACES

Wniosek o legalizację paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego

Wniosek o wydanie zezwolenia na długotrwały transport zwierząt

Protokół pobrania próbek w stadzie niosek w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli (obowiązują od 15.02.2014)

Protokół pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli (obowiązują od 15.02.2014)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie higieny i utrzymania zwierząt

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji w sprawie uznania stada bydła

Dokument przemieszczenia trzody chlewnej

 Wniosek o wydanie decyzji na przemieszczanie.

Zgłoszenie działalności nadzorowanej:

Wniosek o rejestrację przedsiębiorstw sektora akwakultury

Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstw produkcji sektora akwakultury

Wniosek badanie przedubojowe

Wniosek o wpis do rejestru

Zgłoszenie działalności nadzorowanej dotyczącej utrzymania zwierząt gospodarskich

Zgłoszenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury

Wniosek_o stwierdzenie spełnienia wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury

Wniosek o rejestrację obrotu zwierzętami bez obiektu

Wniosek o stwierdzenie spełnienia wymagań wet. dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie lub skupie zwierząt

Wniosek o wydanie decyzji nadającej niepowtarzalny numer rejestracyjny- dla zakładu utrzymującego pszczoły miodne .

Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego pasieki

Wniosek o zaświadczenie - pasieki dofinansowanie

Zgłoszenie działalności nadzorowanej dotyczącej organizowania targów, wystaw, konkursów i pokazów zwierząt


 

Historia zmian

Autor: Tomek Buciak

Data utworzenia: 1 grudnia 2015 - 11:55

Ostatnia aktualizacja: Tomek Buciak

Data aktualizacji: 24 maja 2024 - 13:06